Poll Results: Dân công nghệ, xem TV ngày khoảng mấy tiếng?