Poll Results: Dân công nghệ, xem TV ngày khoảng mấy tiếng?

Members who voted for 'Từ 2 đến 4 tiếng'