Poll Results: Dân công nghệ, xem TV ngày khoảng mấy tiếng?

Members who voted for 'Trên 4 tiếng'